Google Analysis

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)

การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) จัดขึ้นเพื่อแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของหลักฐานหรือข้อมูลที่ถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อหาคำตอบตามวัตถุประสงค์และตามสมมติฐานที่กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนต่อเนื่องของวิธีที่เราวัดนับและจัดเรียงข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ค่าของตัวแปรหรือค้นหาคุณลักษณะของตัวแปร นักวิจัยต้องวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าเมื่อเริ่มการวิจัยโดยมีข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ดังนี้

 • กลับไปอ่านเป้าหมายหรือข้อความที่เป็นปัญหาให้ชัดเจน
 • ดูแต่ละส่วนของปัญหาและประเภทของข้อมูลที่จำเป็น และจะใช้วิธีการทางสถิติอะไร
 • สถิติเหล่านั้นได้มาจากข้อมูลหรือไม่? เพื่อแก้ปัญหาจากแต่ละวัตถุประสงค์
 • เลือกข้อมูลที่ได้รับ แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหาของแต่ละปัญหา
 • คำนวณสถิติตามหัวข้อปัญหาที่จะตอบ
 • พยายามตีความข้อมูลเป็นครั้งคราว
 • ลองคิดถึงรูปทรงของโต๊ะที่คุณกำลังจะแนะนำ ควรสั้น แต่มีคำอธิบายมาก
 • หากข้อมูลถูกนำเสนอในรูปแบบของกราฟประเภทต่างๆต้องพบว่าวิธีการนั้นง่ายที่สุด ไม่ต้องยุ่งยาก อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลใด ๆ มักไม่ใช่วิธีการทางสถิติ ควรมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • จัดระเบียบหรือจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่จะศึกษาให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมรวบรวมและจดข้อมูลลงในกระดาษที่ให้มา
 • วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลและระดับของข้อมูลที่ศึกษาและสามารถตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • เสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้รับ โดยพยายามนำเสนอให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายซึ่งนิยมนำเสนอในรูปแบบของตารางหรือแผนภูมิ
 • สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป้าหมายหลักของการวิจัยครั้งนี้คือการหาข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะประชากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้โดยหลักการแล้วควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากประชากร แต่มันยากมากหรือบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้ตามหลักการ. ในการปฏิบัติการวิจัยดังนั้นจึงใช้การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชากร. การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือการค้นหาคุณลักษณะของตัวอย่างนั้น จากนั้นใช้สถิติกลุ่มตัวอย่างในการประมาณลักษณะประชากร โดยการทดสอบสมมติฐานและการสรุปอ้างอิง

วิธีรับเครดิตฟรี แคปรูป >> เข้าไลน์ >>>ส่งรูปเข้าไลน์แอดhttps://line.me/R/ti/p/%40934iccpj

การวิเคราะห์ข้อมูล

Analysis of data (Analysis) is organized to distinguish different parts of evidence or information that has been divided into categories. To find an answer according to the purpose And according to the assumptions established Data analysis is a continuous step of the way we measure, count and sort the data. Most of them are about applying statistical methods to analyze the values ​​of variables or find the characteristics of the variables. Researchers are required to plan and prepare ahead of time at the start of the research, with analysis recommendations as follows:

 • Go back and read clearly the goal or the problematic text.
 • Look at each section of the problem and what type of information is required. And what statistical methods will be used
 • Are those statistics obtained from the data? To solve problems from each purpose
 • Select the information obtained. Brought into categories Divided by the content of each problem
 • Calculate the statistics according to the problem topic to be answered.
 • Try to interpret the information from time to time.
 • Try to think about the shape of the table you are going to suggest. It should be short, but very descriptive.
 • If the data is presented in different types of graphs, methods must be found to be as simple as possible. Don’t get complicated

ติดต่อเรา

หน้าถัดไปพอต